ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Вътрешни документи

 

1. СТРАТЕГИЯ за развитие на ЦСОП "Стефан Василев" за периода 2021г. - 2025г.

2. ЕТИЧЕН КОДЕКС на общността в ЦСОП "Стефан Василев" / учебна 2023 - 2024 година /

3. ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ЦСОП "Стефан Василев"  през учебната 2023/2024 година

4. ГОДИШЕН ПЛАН за квалификационната дейност в ЦСОП "Стефан Василев" / учебна 2023/2024год. /

5. МЕРКИ за повишаване качеството на обучението и терапевтично - рехабилитационните дейности в ЦСОП "Стефан Василев" / учебна 2023/2024 година

6.  ГОДИШНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден през учебната 2023/2024 год.

7. ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на образавателната система в ЦСОП "Стефан Василев" за учебна 2023/2024 година

8. ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца  и ученици от уязвими групи

9. ПРАВИЛНИК за дейността на ЦСОП "Стефан Василев" за учебната 2023/2024 година

10. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД в ЦСОП "Стефан Василев" за учебната 2023/2024 година

11. ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ЦСОП "Стефан Василев" за учебната 2023/2024 година

12. ПРАВИЛА за организиране и провеждане на вътрешноиституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми / учебна 2023 - 2024 година /

13. ПРАВИЛНИК за организиране на пропускателен режим в ЦСОП "Стефан Василев" за учебната 2023/2024 година

14. ПЛАН - ПРОГРАМА за работа с родителската общност в ЦСОП "Стефан Василев" за учебната 2023/2024 година

15. ПЛАН - ПРОГРАМА за безопасност на движението по пътищата за 2024 г.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------