ЦСОП Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа в град Свиленград

Проекти и програми

ПРОЕКТ КЪМ ПУДООС 

ЦСОП "Стефан Василев" участва в национална кампания "Чиста околна среда - 2022 г." на тема "Обичам природата и аз участвам" с проект "Вкусна сетивна градина". Кампанията се организира от Министрество на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

От м. август до м. октомври 2022г. бяха реализирани дейностите по проекта на стойност 5840,10лв.

Изгради се обособена зона за обучителни, терапевтично-рехабилитационни и практически дейности в близка до природата среда, с цел приобщаване към екологосъобразните модели на поведение, формиране на знания, умения, отношение към природата и околната среда.

     

                                                                                                                       

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 2021г.

1. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище” 2021г.

Модул I „Създаване на достъпна архитектуран среда“

Дейност III: „Ремонт на прилежаща инфраструктура”

Ремонт на прилежаща инфраструктура - полагане на каучукови настилки – 255.00 кв.м. в двора на ЦСОП „Стефан Василев“

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 2019г.

1. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище” 2019г.

Модул I „Създаване на достъпна архитектуран среда“

Дейност III: „Ремонт на прилежаща инфраструктура”

Ремонт на прилежаща инфраструктура - полагане на каучукови настилки – 202.00 кв.м. в двора на ЦСОП „Стефан Василев“

 

2. Национална програма  „Осигуряване на съвременна образователна среда”

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Закупуване на необходими специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

 

3. Национална програма „СДАС и сигурност в училище“, Модул „Сигурност в училище“, Дейност II „Система, осигуряваща наблюдение и запис“

Изградена е система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение на входовете, изходите, общите части на сградата , както и на прилежащите й дворове и спортни площадки.